Skoči na vsebino
Efficiency Jobs
Programa de Aprendizaje Permanente
Banner Banner
Banner Banner
Banner Banner
Banner Banner
Banner Banner

USPOSABLJANJA ZA STROKOVNJAKE V NOVIH SMERNICAH EU ZA ENERGETSKA UČINKOVITOST STAVB

NOVICE

  Abrir noticia

Decembra 2014 izvedeno prvo usposabljanje v okviru projekta Efficiency Jobs

Imagen de noticia

Fecha de publicación: 05-02-2015

V podjetju Steng – Nacionalni center za ?istejšo proizvodnjo smo 9. in 11. decembra 2014 organizirali usposabljanje v sklopu projekta Efficiency Jobs. Usposabljanje smo izvedli na energetskem poligonu Šolskega centra Ptuj. Z izvedbo usposabljanja smo sledili cilju krepitve kompetenc ciljne skupine zaposlenih in brezposelnih iz gradbenega sektorja na podro?ju energetsko u?inkovite gradnje in usposobljenost za pravilno vgradnjo sistemov OVE in URE (strojno in elektro inštalaterska dela, gradbena dela). Udeležence usposabljanja smo povabili prek Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, Obrtno podjetniške zbornice Ptuj, prek oglasa v  ?asopisu Obrtnik in reviji Energetik ter prek spletnih strani Šolskega centra Ptuj. Usposabljanja se je udeležilo skupaj 28 udeležencev.

Program usposabljanja smo razdelili na dva dela. Najprej je potekalo predavanje o energetski u?inkovitosti, kjer so se udeleženci podrobneje seznanili s konceptom energetske u?inkovitosti. Skozi predavanje so pridobili pregled nad zakonodajo, ki uravnava podro?je energetske u?inkovitosti tako na evropski kot nacionalni ravni. Podrobneje smo si ogledali postopke sistema upravljanja z energijo ter energetskega certificiranja stavb. Uvodnemu predavanju je sledil prakti?ni del usposabljanja, kjer je v torek 9. decembra potekalo predavanje o stavbnem pohištvu. Na predavanju so se udeleženci seznanili z lastnostmi stavbnega pohištva, predvsem s tistimi, ki vplivajo na njeno energetsko u?inkovitost. V nadaljevanju pa je bila predstavljena RAL Montaža oken, predvsem podro?je njene uporabe ter razlogi zakaj prihaja pri vgradnji po RAL smernicah do pogostih napak. Predavanje smo zaklju?ili s prakti?no predstavitvijo RAL montaže.

Predavanja smo nadaljevali v sredo 10. decembra in sicer ob deveti uri s predavanjem o toplotnih izolacijah ter ob dvanajsti uri predavanjem o strojnih inštalacijah. Na podro?ju toplotnih izolacij smo podrobneje predstavili toplotne izolacije, njihove lastnosti in podro?ja vgradnje. Izpostavili smo toplotne mostove, ki smo jih podrobneje obravnavali predvsem na primerih slabe prakse, kjer smo si ogledali razloge za nastanek toplotnih mostov, ter na?ine kako toplotne mostove odpraviti oziroma kako se jim v bodo?e izogniti. Na tak na?in smo obravnavali številne napake na razli?nih tipih konstrukcij oziroma konstrukcijskih elementih. Ob koncu usposabljanja je potekalo predavanje o tehni?nih inštalacijah. Na tem podro?ju smo si podrobneje ogledali energetsko u?inkovitost kotlov, predvsem glavne lastnosti standardnih, nizkoenergijskih in kondenzacijskih kotlov. Na u?nem modelu smo si ogledali delovanje toplotne ?rpalke. U?ni model je zajemal vse komponente toplotne ?rpalke voda-voda in z zagonom tega modela smo natan?neje spoznali princip delovanja toplotne ?rpalke. Predavanje smo zaklju?ili z ogledom in predstavitvijo delovanja sprejemnikov son?ne energije. Podrobneje smo si ogledali delovanje ploš?nega in vakuumskega sprejemnika son?ne energije.

Udeleženci usposabljanja so poglobili svoje dosedanje znanje s podro?ja energetske u?inkovitosti stavb. Predvsem je bila izpostavljena pravilna vgradnja razli?nih materialov, posameznih gradbenih elementov in naprav ter najpogostejših napak do katerih prihaja pri njihovi vgradnji. V podjetju Steng smo mnenja, da ravno napake do katerih prihaja pri vgradnji materialov in naprav posledi?no vplivajo na energetsko u?inkovitost celotnega sistema oziroma stavbe. S prakti?nim prikazom se je udeležencem demonstrirala pravilna vgradnja in rokovanje s posameznimi materiali in napravami, tako da bo v prihodnje njihovo delo potekalo u?inkovito, natan?no ter v zadovoljstvo investitorjev.

 

  Abrir noticia

Energetski poligon z energetskimi modeli (Slovenija)

Imagen de noticia

Fecha de publicación: 25-06-2014

Energetski polygon se nahaja na Volkmerjevi cesti in je namenjen razvojni dejavnosti s podro?ja Obnovljivih virov energije in Procesne tehnologije.

Projekt Obnovljivih virov energije – OVE je bil ustanovljen in financiran  s strani E-zavoda, podjetja Klima Petek in austrijskega partnerja iz Gussing. Partnerji so sodelovali pri postavitvi poligona za ugotavljanje

Na omenjenem poligonu trenutno poteka faza postavitve vetrne elektrarne mo?i do 1 kW, lastniki pa se dogovarjajo tudi o postavitvi pametne samozadostne hiše, ki bi zaokrožila poligon kot celoto.

Ob samozadostni hiši bo inštaliran/postavljen tudi majhen shranjevalnik toplote, ki bo izkoriš?al geotermalno energijo.  

So?asno z nastankom poligona sta dva izmed u?iteljev Srednje šolskega centra uspešno zaklju?ila EU usposabljanje za trenerje OVE. S tem sta pridobila evropsko licenco za trenerje s podro?ja izkoriš?anja obnovljivih virov energije in pametnih hišnih inštalacij.  Osvojena znanja bosta prenašala na bodo?e dijake, študente in storitveni sektor.  

Vgrajeni sistemi za korišlenje son?ne energije prestavljajo dodatna specialisti?na znanja krovcem. Zaradi velikega zanimanja med kleparji-krovci so u?itelji Energetskega poligona skupaj s predstavniki avstrijskega podjetja PREFA organizirali dodatna usposabljanja zaposlenih v podjetjih lokalnega okolja. Na usposabljanju so se udeleženci seznanili s tehnikami vgradnje in prilagajanja kritine vgradnim sistemom in postopke pokrivanja strehe. Udeleženci seminarja so tako pridobili certifikat krovca za omenjeno strešno kritino.

Na poligonu se nahaja 12 u?nih enot za razlago vsebine u?inkovitega izkoriš?anja energije, ter izkoriš?anja toplotnih virov energije. Omenjena u?ila so grajena modularno, medsebojno prosto povezljiva, ter omogo?ajo izvajanje razli?nih oblik meritev. Komponente posameznih u?il omogo?ajo razlago in prikaz delovanja toplotne ?rpalke, hladilnega sistema, CHP ter potek procesov, ki potekajo v teh napravah.

  Abrir noticia

Napredni energetski management

Imagen de noticia

Fecha de publicación: 25-06-2014

Tehnološki razvoj in še posebej informacijske tehnologije, so se v zadnjih letih zelo hitro razvile. To je vplivalo na vsakdanje navade in udobje ljudi. Ta tehnološki razvoj je uporaben na številnih podro?jih, vendar je še vedno slabo razvit v obliki podpore za optimalno upravljanje z energijo v stavbah.

 

Na trgu energetskih storitev so nekatera podjetja razvila razli?ne programske sisteme z namenom, da bi dosegli prihranke pri rabi primarne energije in drugih virov. Poleg tega so poskrbeli za še en zelo pomemben vidik, in sicer za okolje, ker se ugotavlja in spremlja emisije toplogrednih plinov.

Inteligentni sistemi za upravljanje energije omogo?ajo znižanje porabe energije in drugih virov, kar pa pomembno prispeva k ugodni ekomoski sliki podjetij in stavb, ki se odlo?ijo za njihovo uporabo. To je dokaj varna naložba v energijsko u?inkovitost. Mnoga podjetja za energetske storitve, ki ponujajo takšno storitev, zagotavljajo uspešnost naložbe in pridobivanje koristi brez ve?jih tveganj. Glede na želje in potrebe podjetij, ponudniki takšnih sistemov podajajo na tržiš?e razli?ne sisteme.

S spremljanjem rabe energije se udobje in funkcionalnost stavbe ne spreminja, za porabnike stavb in zaposlene, pa je lahko spremljanje porabe energije pozitivno ravnanje podjetja ali lastnika stavbe za energijsko u?inkovitost in okoljevarstvo.

Za optimalno upravljanje ter za zmanjšanje rabe energije, so potrebni številni podatki, ki se nanašajo na rabo energije, zato so potrebne številne meritve o porabi energije in vode.

Spremljanje porabe energije in ostalih virov je možno v vseh sektrojih, kot so:

• Industrija.

• Tercirani sektor.

• Zasebni sektor.

• Podatkovni centri.

 

 

 

(Source: http://www.eudt.at/)

 

Podjetja, ki delujejo na podro?ju inteligentnega upravljanje z energijo, podajajo trende in periodi?ne porabe, emisije in morebitno proizvodnjo energije, da bi se uporabniki in zaposleni zavedali teh trendov, ki so posledica njihovih navad in na?ina dela. Najve?ji problem, ki otežuje izvajanje energetskega managementa v podjetjih in ostalih stavbah je višina za?etne naložbe. Verjetno bi bila potrebna kampanja v prid njihovi uporabi, saj se energetski management še vedno vidi bolj kot odhodek in ne kot oblika naložbe.

 

Evropske direktive o energetski u?inkovitosti podajajo v zvezi s tem smernice, da države ?lanice dodelijo spodbude za uporabo inteligentnih sistemov za upravljanje z energijo.

  Abrir noticia

EVROPSKA ZAKONODAJA O ENERGETSKI U?INKOVITOSTI, DELAVCI V GRADBENIŠTVU, POGOJI DELA, ODGOVORNOSTI IN PRAVICE DELAVCEV

Imagen de noticia

Fecha de publicación: 25-06-2014

Dne 04.12.2012 je pri?ela veljati direktiva 2012/27/EU o energetski u?inkovitosti. Direktiva vzpostavlja skupni okvir ukrepov za spodbujanje energetske u?inkovitosti, da se zagotovi doseganje ciljev o energetski u?inkovitosti in utrjuje pot za nadaljnje izboljšanje energetske u?inkovitosti po letu 2020. Direktiva predvideva da države ?lanice oblikujejo finan?ne mehanizme, da bi le-ti služili kot spodbuda za naložbe v stanovanjske objekte ter prenos in distribucijo energije.

Pomembne dolo?be direktive 2012/27/EU so:

 • Javne stavbe: da se od 1. januarja 2014 vsako leto prenovi 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi javnih služb, ki se ogrevajo in/ali ohlajajo, in se tako izpolnijo vsaj minimalne zahteve glede energetske u?inkovitosti. Država ?lanica lahko dolo?i, da se obveznost letne prenove 3 % skupne tlorisne površine nanaša tudi na stavbe v lasti in rabi upravnih oddelkov na ravni pod osrednjo vlado.
 • Velika podjetja: da se v podjetjih, ki niso MSP (mala in srednja podjetja), izvede prvi energetski pregled do 5. decembra 2015 in nato najmanj na vsaka štiri leta od datuma prejšnjega energetskega pregleda.
 • Države ?lanice: zagotovijo razpoložljivost in javno objavo sistemov potrjevanja in/ali akreditacij in/ali enakovrednih sistemov kvalifikacij, po potrebi vklju?no s primernimi programi usposabljanja, za ponudnike energetskih storitev in energetskih pregledov, energetske menedžerje in monterje elementov stavb, do 31. decembra 2014.

Države ?lanice so morale uveljaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 5. junija 2014.

V okviru energetske u?inkovitosti v stavbah pa ve? dolo?a direktiva 2010/31/ES, ki je za?ela veljati dne 9. julija 2010 in nadomeš?a direktivo 2002/91/ES; ta direktiva spodbuja izboljšanje energetske u?inkovitosti stavb, ob upoštevanju zunanjih klimatskih pogojev, zahtevah v zvezi z notranjo klimo in u?inkovitostjo z vidika stroškov. Direktiva vklju?uje tudi metodologijo za izra?un energetske u?inkovitosti stavb, katero so države ?lanice dolžne uporabljati. Ta metodologija upošteva vrsto stavbe, njene toplotne zna?ilnosti, njene sisteme za ogrevanje in pripravo tople vode, klimatizacijo in prezra?evanje, razsvetljavo, lega in orientacija, pasivne solarne sisteme in njeno zaš?ito. Pomembne dolo?be direktive 2010/31/EC so:

 • Države ?lanice:
  • Sprejmejo ukrepe za zagotovitev minimalnih zahtev glede energijske u?inkovitosti v stavbah in da se ponovno pregledujejo v rednih ?asovnih intervalih, ob upoštevanju  tehni?nega in tehnološkega napredka v gradbeništvu.
  • Izra?un optimalne ravni ter primerjanje rezultatov teh izra?unov z minimalnimi zahtevami glede energetske u?inkovitosti.
  • Zagotovijo, da so do 31. decembra 2020 vse nove stavbe (do 31. decembra 2018 za javne stavbe - novogradnje) "skoraj ni? energijske stavbe", ali z visoko energetsko u?inkovitostjo.
  • Vzpostavijo sistem energetskega certificiranja stavb, za pregled energetske u?inkovitosti stavbe, ter referen?ne vrednosti. Potrdilo/izkaznica velja za obdobje najve? 10 let in mora biti v lasti lastnika stavbe. Potrebni so tudi redni pregledi ogrevalnih in klimatskih sistemov.
 • Nove stavbe: potrebno je oceniti tehni?no, ekonomsko in okoljsko izvedljivost alternativnih sistemov z visokim izkoristkom, vklju?no z decentralizirano oskrbo z energijo na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnjo, daljinskega ogrevanja in toplotnih ?rpalk.
 • Obstoje?e stavbe: v primeru ve?je prenove, mora biti njihova energijska u?inkovitost izboljšana, da se izpolnijo minimalne zahteve.

 

Razširjeno znanje in zavedanje o tem, kako delovati od zasnove do izvedbe je klju?nega pomena, da se zagotovijo cilji na podro?ju energetske u?inkovitosti, dolo?ene z evropskimi direktivami. V zvezi s tem so se za?ele izvajati pobude, ki so namenjene za poklicno usposabljanje, kot je evropski projekt "Build Up Skills".

 

EU projekt The "Build Up Skills - Energy training for builders" se je pri?el pred približno dvema letoma. Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje obrtnikov, gradbiš?nih delavcev, monterjev in inštalaterjev in njihovih delovodij je klju?no za to, da se bodo na?rtovane energijsko u?inkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije iz na?rtov prenesli tudi v prakso.

V?lanjenih je 30 držav ter Norveška in bivše republike iz nekdanje Jugoslovije. Prvi rezultati študije so pokazali, da je 3 milijone evropskih delavcev na podro?ju gradbeništva, ki bi morali posodobiti svoja znanja na podro?ju energetske u?inkovitosti v gradbenem sektorju do leta 2020. Glavne ovire so:

 • Birokratske ovire: Trenutno ne obstaja enotne politike gradnje, tudi zaradi spreminjajo?e predpisov.
 • Tržne ovire: Manjše povpraševanje za ve?jo energetsko u?inkovitost stavb na trgu.
 • Ekonomske ovire: Ni dovolj dodeljenih sredstev, zlasti za mala in srednje velika podjetja za financiranje programov usposabljanja delavcev. Pri tem je ovira tudi stalno nova delovna sila, kar onemogo?a dolgoro?no usposabljanje.
 • Izobraževalne ovire: U?ni na?rti, ?e obstajajo, so pogosto neustrezni in niso v skladu z dejanskimi potrebami delavcev in ciljem, ki jih je potrebno dose?i.
 • Kulturne in jezikovne ovire: Ve?ja prisotnost tujih delavcev in nepoznavanja jezika. Zato bi morala biti pomembna dolo?ba, da vsi zaposleni znajo jezik kjer delajo, ker samo tako je možno opraviti potrebne izobraževalne dejavnosti.

 

Zelo pomembno je, da delodajalci vlagajo v usposabljanje gradbenih delavcev za boljšo kakovost dela. Delavci se namre? pogosto znajdejo iz o?i v o?i s številnimi tveganji. Zato je pomembno, da delavci opravljajo te?aje, ki jih obveš?ajo o tveganjih, ki so jim izpostavljeni. Odgovornosti delavcev se v bistvu delijo v dve skupini:

 

 • Strokovno usposobljenost za kakovostno delo in za u?inkovitost kon?nega izdelka.
 • Poznavanje vrste pravil, ki jih je treba sprejeti za zmanjšanje tveganja nesre? na delovnem mestu in potreb za uporabljanje zaš?itne opreme.

 

Na eni strani vidimo, kako Evropska unija namenja sredstva za izobraževanje gradbenih delavcev, na drugi strani pa se pojavi ob?utek nepopolnega varstva pravic s strani pristojnih organov. Iz Evropske zveze delavcev lesnih in gradbenih dejavnocti (EFBWW) je namre? opaziti grenak priokus pri poro?anju o negotovih razmerah, v katerih delavci pogosto delujejo, zlasti od priseljencev. V objavi omenjene zveze je pa vseeno navedena želja, in sicer, da je potrebno direktive o energetski u?inkovitosti bolj ambiciozno zastaviti, da se zagotovi državam ?lanicam naložbe v energetsko prenovo stavb in se s tem izboljša stanje dela, izboljša energetska u?inkovitost in ustvarja nova delovna mesta.

 

NEWSLETTER

Naročite in vas bo posodobljen vse naše dejavnosti.

 

KOORDINATOR PROJEKTA Grupo San Valero
Separador
PROJEKTNIH PARTNERJEV
 • Environment Park
 • EID
 • NC PC
 • Ecoversum
Grupo San Valero